RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 25. oktoober 2016

Aldo Roomere: Ära kunagi solva inimest...

Ära kunagi solva inimest, kes sinust tõeliselt hoolib! Sest just see inimene jääb ka kõige raskemal hetkel sinu kõrvale, on valmis sind kaitsma ja aitama. Ja täna, kui meie ümber on nii hullumeelselt palju valet, vihkamist, varastamist ja vägivalda, peame olema üksteise suhtes eriti hoolivad.

On arusaadav, et me kõik pakitseme närvilisusest, stressist, paljud on läbipõlemise äärel, kõigele aitab kaasa kõle sügisilm ja valitsus ning sellega kooris kaagutav meedia viivad masenduse enneolematusse sügavikku. Rutiin rullib hommikust õhtuni orjaahelaid üha tihedamalt ümber ületöötanud keha, puhkus on neetult lühike ja palk naljanumber. Seda selgemini paistavad silma need, kes meid tõeliselt armastavad. Need, kelles on jõudu tänases hullunud maailmas inimeseks jääda.

Allikas: Facebook

Read more...

"Räägime asjast" 23.10.2016


Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-23102016/

 Mart ja Martin Helme ning Henn Põlluaas räägivad "ärmatamisest", aga enamuse saatest sõjaohust Venemaaga. Kõige ohtlamumad kuud meile pidid olema november ja eriti detsember.


Read more...

Ungari peaminister kutsus 1956. aasta ülestõusu 60. aastapäeval päästma Euroopat sovetiseerimisest

Read more...

esmaspäev, 24. oktoober 2016

MATTI ILVES: EESTI RIIGIKOGU JA VALITSUS ON EBASEADUSLIKUD?

Kas tõesti Eesti valitsus ja riigikogu on siis ebaseaduslikud, siis miks? Vastus on väga lihtne, meil toimunud valimised on kehtetud, sest ei peeta kinni põhiseadusest ja valimisseadusest. Mitte kusagil ei ole märgitud e-hääletust, ega ka eelhääletust ja seega ei tohi neid ka kasutada.

Põhiseadussest:
§ 56. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu:
1) Riigikogu valimisega;
2) rahvahääletusega.
§ 60.   Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Eesti Vabariigi Riigikogu valimisseadusest:
§ 1. Valimissüsteemi alused
Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed valitakse vabal valimisel üldise, ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel salajasel hääletamisel.

See on ka kõik, mida põhiseadus ja valimisseadus ütleb valimiste kohta üldiselt. Eelvalimised ja e-hääletus ei kuulu seega meie valimissüsteemi.
E-hääletus ei pruugi üldse salajane olla ja ei taga isegi seda, et inimene ise valib. Näiteks hoolde- ja vanadekodudes praktiseeritakse seda, et inimeste ID-kaartid on hoopis asutuse juhataja käes ja valimiste puhul hääletab ta kõikide patsientide eest ise, ning teeb seda vatavalt enda poliitilistele eelistustele. Viimasel ajal on just Reformierakond saanud palju vanainimeste isegi raukade ja vaimupuudega isikute (sellest on kirjutanud isegi ajakirjandus) e-hääli.
Juba ammu on levinud kahtlused, et e-hääli võltsitakse, sest kuidagi ei ole tagatud kontroll valimistulemuste üle ja hääletustulemused hävitatakse ka kahtlaselt kiiresti. Tuleb minna ikka valima valimisjaoskonda, ainult siis võib kindel olla, et hääl läheb valitud isikule. Ka mina ise kasutasin paar koda e-hääletust, kui loobusin siis sellest.

Ando Leps, õigusteaduse doktor on ütelnud: "Põhiseaduses pole mainitud e-hääletust ja eelhääletust, seetõttu tuleb neid hääletusviise kasutanud valimiste tulemused tunnistada kehtetuks. Põhiseaduse sätted on ülimuslikud kõikide alamal seisvate Eesti Vabariigi seadustes leiduvate sätete suhtes."

Tuleb veel märkida, et valimisseaduse rikkumisse eest on ette nähtud vastutusele võtmine:
§ 33. Vastutus valimisseaduse rikkumise eest
Valimisseaduse sätete rikkumine on karistatav haldus- või kriminaalkorras.

Read more...

Ruuben Kaalep: Rahvusluse ratsionaalne põhjendus

Olev Remsu kolmapäeval Eesti Päevalehes ilmunud artiklit oli piinlik lugeda. On häbiväärne, kuidas lugupeetud autor kutsub üles ratsionaalsele mõtlemisele, samal ajal vähima kahtlusevarjuta esindades kõige dogmaatilisemaid Lääne mõttevoole. Remsu ei vaevu isegi nägema natsionalismi maailmavaatelisi aluseid ja tema arusaam rahvuslusest näib piirduvat internetikommentaariumidega. Tema argumentatsioon räägib kohati lausa iseendale vastu.

Tulles Remsule vastu, selgitan siinkohal rahvusluse aluseks olevaid ratsionaalseid argumente. Kõigepealt on vastuvaidlematu tõsiasi, et inimesed jagunevad kultuuriliselt, rassiliselt ja geograafiliselt eri gruppidesse. Need erinevused võivad olla silmaga nähtavad – eri maailmajagude vahel –, kuid ka nõnda lähedastel rahvastel nagu serblased ja horvaadid võib olla teineteisest sootuks erinev identiteet.

Selle paratamatuse tunnistamine on kõige lihtsam viis maailmaga rahus elada. Katsed luua kunstlikult paljurahvuselisi riike on alati lõppenud verevalamise ja vägivallaga. Esimese maailmasõja järel lagunesid nii Austria-Ungari ja Vene impeerium, 1990ndatel asendus Jugoslaavia veriste sõdade käigus rahvusriikidega. Näiteid võib tuua kogu ajaloost. Rooma impeeriumisse elama asunud germaanlased ei assimileerunud, vaid asusid looma omaenda hõimudel põhinevaid kuningriike, mis oligi Rooma hävingu kõige silmnähtavamaks põhjuseks. Ja nii edasi.
Just etnilise identiteedi eitajate puhul on alust rääkida religioossest fanatismist. Kui riigipiiride tõmbamisel ei arvestata rahvuste asualadega, võib tulemuseks väga kergesti olla vägivaldne konflikt. Ideoloogia, mis tahtlikult väldib rahvuse mõistet, on seega eriti ohtlik. See ongi viinud minevikus ja viib kardetavasti ka sel sajandil kõige suuremate kataklüsmideni.
Maailma kultuuriline mitmekesisus on eriti oluline inimkonna arengu seisukohalt. Kultuuride ühtlustamine, mille poole globalistlik ideoloogia vahel varjatumalt, aga üha enam avalikult pürgib, asendaks eri kultuuride ekstreemsused keskpärasusega. Liigi jaoks tervikuna jääks võimalikke arenguteid kordades vähemaks. Üks globaalne kultuur leiab paratamatult vähem teid Universumi mõtestamiseks kui sajad kultuurid kokku.

Seda kultuurivaesust on paraku tunda ka Remsu mõttekäigus, kes näib miskipärast ainuõigeks pidavat vaid 18. sajandi Lääne ratsionalismist lähtuvat maailma tajumise viisi. Siiski on – ja seda peab rahvuslane seletama multikulturalistile! – väärtuslikud kõik maailma kultuurid. Eesti rahvuskultuuri peamine väärtus seisneb ilmselt ses säilinud soomeugri kihistuses ja unikaalses oskuses eksisteerida kõrvuti kristliku Euroopa või tänapäeva tehnoloogiaühiskonna ladestusega.
Ühelegi rahvusele omast ainulaadset maailmatunnetust ei saa säilitada pelgalt muuseumis. Selleks on vaja elavat ja end taastootvat rahvusidentiteeti, uusi etnokultuuri vorme, vana pärandi järjepidevat manifesteerumist uuel kujul. Meil on tiivad ainult siis, kui meil on juured.

Rahvuslus ongi etnilise grupi kollektiivne impulss enesesäilitamiseks. Minevikus oli peamiseks ohuks rahvustele suuremate rahvaste imperialism, praegu on selleks dogmaatiline globalism. Nii on ka 21. sajandi rahvusluse keskseks ideeks etnopluralism (maailma rahvuslik mitmekesisus) ja selle vastandiks on multikulturalism (üksiku riigi rahvuslik mitmekesisus).
Seega on rahvuslust väga lihtne ratsionaalsete argumentide varal põhjendada. Teine lugu on Remsu esindatava globalistliku liberalismiga, mille üks suurimaid dogmasid ongi rahvusluse väidetav ohtlikkus ja potentsiaalne vägivaldsus. Esiteks on ajaloos kõige suurema vägivalla ja katastroofideni viinud just rahvuspiiride kaotamisest unistav utopistlik ideoloogia – kommunism. Ka praegu on näiteks Lähis-Ida konflikte tohutult võimendanud Lääne usk oma maailmavaate ülimusse, mis on viinud katseteni seda väljaspool Läänt elavatele rahvastele jõuga peale suruda.
Teiseks ei ole ka rahvusriikide vahelistes sõdades peamiseks süüdlaseks olnud natsionalism, vaid imperialism, mis iseenesest on rahvaste enesemääramist eitav ideoloogia. Imperialism ei tunnista üldjuhul kõigi kultuuride väärtuslikkust ja on seega rahvuslusega otseses vastuolus. Globalism ehk soov luua kogu maailma ühendavat, etnilisi erisusi tasapisi ühte sulatavat poliitilist ja kultuurilist süsteemi, on imperialismi kõige äärmuslikum vorm.
Liberalismile omane religioosne fanatism lähtub ratsionaalselt täiesti põhjendamatust 18. sajandi dogmast, mille kohaselt kõik inimesed on võrdsed. See on tekitanud suhtumise, et inimesed on samasugused ja ükskõik millisest kultuurist pärit uustulnukast võib saada Lääne inimene. Sestap Lääne-Euroopa valimatu ja katastroofiline avatud uste poliitika, mis sunnib dogmaatiliselt eitama immigratsiooniga kaasnevaid probleeme ja ühiskondlikke lõhesid, olgu selleks kasvav terrorismioht või vägistamistelaine Lääne-Euroopa suurlinnades.

Ühes võib Remsuga siiski nõustuda. Loomulikult ei ole rahvuslase jaoks suurim vaenlane teiste maade rahvuslus, vaid kultuuride erinevusi tasalülitada püüdev Lääne ülimuslikkust jutlustav globalism. Isikliku kogemuse põhjal võin kinnitada, et eri maade rahvuslaste vahel valitseb kõige tõelisem rahvaste sõprus. Selle aluseks on vastastikune austus üksteise kultuuride vastu ja vendlustunne inimestega, kes üle maailma võitlevad oma rahvuste püsimajäämise nimel.
Näiteks sattus sel aastal Rootsi töötama grupp poola rahvuslasi, kes ei osanud sõnagi rootsi keelt. Sellele vaatamata said poolakad oma organisatsiooni kaudu kontakti kohalike rootsi rahvuslastega, kes võtsid nad kiiresti omaks ja on sestpeale teisest rahvusest mõttekaaslastega suurimas sõpruses ühiselt toimetanud. Olin äsja Stockholmis tunnistajaks, kuidas poolakad innukalt aitasid korraldada rootsi rahvuslusele pühendatud üritusi. Sarnaseid näiteid eri maadelt on sadu.
Niisiis võib märgata, et koostöö edeneb kõige paremini just nendel, kellel puudub alaväärsuskompleks oma rahvusliku uhkuse osas. Seetõttu on eriti rumal ja dogmaatiline tunda irratsionaalset hirmu rahvusluse leviku ja taastärkamise ees. Rahu tagab eelkõige leppimine inimeste erinevusega ja selle kultuuriliselt kirju maailma üle rõõmustamine. Ning selle eelduseks on austus iseenda, oma kollektiivse identiteedi, traditsioonide ja esivanemate pärandi ees.

Austusest rääkides võib rahvuslust tõepoolest võrrelda religiooniga. Nimelt peetakse esivanemate austamist vanimaks religiooni vormiks üldse. Mõttelise ja maailmatunnetusliku sideme alalhoidmine eellaste ja järglaste vahel on iga põliskultuuri säilimise võtmeks. Oma juurte hoidmine on inimesele loomuomane ja dogmaatikud on need, kes seda tõsiasja eitavad, mitte vastupidi.
Lisaks vaimsele ja kultuurilisele aspektile on rahvusluse aluseks läbinisti ratsionaalne arusaam kultuuride erinevusest ja maailma mitmekesisuse tähtsusest inimkonna arengule. Süüdistada rahvuslust dogmaatilisuses jätab tähelepanuta lääneliku liberalismi ja globalismi alustalad, mis toetuvad ainuüksi fanaatilisele usule. Et säärane ideoloogia on saanud Läänes valitsevaks, ei kinnita millegagi selle ratsionaalsust. Kõige ratsionaalsem väljavaade saab olla vaid tasakaalu leidmine eri rahvaste ja kultuuride vahel, ning seda rahvuslus pakubki.

Allikas: http://uueduudised.ee/ruuben-kaalep-rahvusluse-ratsionaalne-pohjendus/

Read more...

Varro Vooglaid: Et Ilves võib pista ca 170 000 eurot maksumaksjate raha lihtsalt taskusse...

Et Ilves võib pista ca 170 000 eurot maksumaksjate raha lihtsalt taskusse, aga tulekahjude käes vaevleva väikesaare abistamiseks 9800 eurot ei ole kusagilt võtta!? Mul tekib niisuguseid uudiseid kõrvuti lugedes lihtsalt küsimus, kas pumba juures olev seltskond tõesti aru ei saa, millega rahva õiglustundel trampimine lõppeb? Või soovitakse taotluslikult niisuguse sigatsemise tulemusel saavutada olukord, kus aina kasvav hulk inimesi ei identifitseeri end enam üldse selle poliitilise struktuuriga, mida Eesti Vabariigiks nimetatakse, vaid elab põhimõtteliselt sisepaguluses, võõrana omal maal?

Millised noored mehed tahavad sellist riiki kaitsta, kus võimu usurpeerinud moraalne põhjakiht sisuliselt irvitab rahva üle ja lüpsab seda ilma igasuguse häbitundeta? Püüan üldjuhul niisugustest tugevatest sõnadest hoiduda, aga see, mis president Ilvesega seonduvalt on toimunud ja toimub edasi, on lihtsalt vastik. Ja kui mingid pugejad, kellele võimurid on maksumaksjalt kokkukraabitud pidulaualt samuti kübemeid pudistatud, räägivad siis veel sellest "mehest" kui moraalsest majakast, siis muutub asi nii sürrealistlikuks, et raske on mõista, kas see kõik toimub unes või ilmsi.

Allikas: Facebook

Read more...

pühapäev, 23. oktoober 2016

Sihtasutus asub rajama ausammast Artur Sirgu mälestuseks

Jaak Madison ja Triin Kuusk Artur Sirgu haual Helsingis.

Tänavu oktoobris asutatud sihtasutus Mälestusselts “Artur Sirk”, mille eesmärgiks on vabadussõjalaste tegevuse teadvustamine, asub esimese tööna rajama ausammast Artur Sirgule.

Ausammas on kavas rajada Ambla kalmistule Vabadussõja ausamba vahetusse lähedusse. Avamine toimub kava kohaselt 2. augustil 2017. aastal ehk Sirgu 80. surma-aastapäeval.
Sihtasutuse asutajad ja juhatuse liikmed on Triin Kuusk ja Jaak Madison ning nõukogusse kuuluvad ajaloolane Jaak Valge, korporatsioon Sakala vilistlane Art Johanson ning ajaloohuviline Daniel Mereäär.
Juhatuse liige Triin Kuusk ütles, et ausamba rajamist Artur Sirgule on vahelduva eduga kavandatud kogu taasiseseisvumisajal.

“Palju on selle vajadusest räägitud, kuid tegudeni pole jõutud. Arvestades Artur Sirgu ja vabadussõjalaste panust Eesti omariikluse arendamisse ning rahvuse eneseusu tugevdamisse, on ausammas vähim, mida me saame teha. Ajalugu tuleb mäletada ning Sirgu tegevuse au sees hoidmine peab olema ka järgnevate põlvkondade kohustus. Arvestades asjaolu, et Sirk sündis Ambla kihelkonnas, õppis kolm aastat Ambla kihelkonnas ning et tema vanemad on maetud rajatavast ausambast 50 meetri kaugusel, on tegemist väga tähendusrikka asukohaga,” lausus Kuusk.
Juhatuse liige Jaak Madison lisas, et Sirk oli suurimaid riigimehi, kes suutis taastada usu demokraatlikusse rahvusriiki, enne kui Konstantin Päts ja Johan Laidoner teostasid riigipöörde ning represseerisid Vabadussõjalased.

“Ajaloo kordumise vältimiseks peame meeles hoidma Eesti kangelasi, kes uskusid oma riiki ja rahvasse ning olid valmis seda kaitsma surmani. Sirk oli üheks neist ning meie riiklik kohustus on heastada need kuriteod, mis pandi toime Sirgu ja vabadussõjalaste vastu ning mis lõppesid iseseisvuse kaotusega,“ lisas Madison.
Ausamba rajamiseks on kavas korraldada annetuste kogumise kampaania, kus kõigil on võimalus anda oma panus Sirgu mälestuse jäädvustamise heaks. Sihtasutusega on võimalik tutvuda veebiaadressil www.artursirk.ee.

Annetusi ausamba rajamiseks on võimalik teha arvelduskontol:
Sihtasutus Mälestusselts “Artur Sirk”
EE197700771002192119, LHV Pank
Selgitus: Artur Sirgu ausammas

Allikas: http://objektiiv.ee/sihtasutus-asub-rajama-ausammast-artur-sirgu-malestuseks/

Read more...

Oktoobri lõpunädalal esitletakse Tallinnas ja Tartus Eesti-sõbraliku tšehhi menukirjaniku teose eestindust

26. ja 28. oktoobril esitletakse kahes „Apollo” raamatupoes (vastavalt Tallinnas ja Tartus) Tšehhi elava kirjandusklassiku teost, mille eestinduse ilmumist hoiti kinni kuus aastat.

Esitletava teose autoriks on viimase mõnekümne aasta Tšehhi üks viljakamaid, austatumaid ja pärjatumaid kirjanikke, nii proosa- kui luuleteostega tuntust kogunud Jíří Žáček (sünd. 1945. a.). Teos kannab pealkirja „Valmid” ning sisaldab sellele kirjandusliigile iseloomulikke mõistulugusid, kus tegelastena esinevad inimeste asemel loomad, linnud, putukad jt. mitteinimesed. Tavakohaselt naerdakse seal välja inimlikke nõrkusi ja pahesid, pisemate puhul ka lihtsalt muiatakse nende üle.
„Valmides” juhitakse – kaudselt, kui täiesti arusaadavalt – lugeja tähelepanu ka nüüdismaailmas esinevatele pahedele, ennekõike kahepalgelisusele, silmakirjalikkusele, püüetele lihtsameelseid lollitada.

„Valmid” eestindas tõlkija, ajakirjanik ja keeletoimetaja Tõnu Kalvet, kelle vahendusel on varem ilmunud ungari keelest tõlgitud raamat „Bütsantsist Bütsantsini. Suurvene mõttelaadi olemus” (autor: Géza Gecse, ilmumisaasta: 2012, väljaandja „Ajakirjade Kirjastus”). „Valmide” pildid joonistas kunstnik, karikaturist, humorist, publitsist ja tõlkija Aldo Roomere. Mõlemad on Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmed.

Žáčeki valmikogu eestinduse väljaandjaks on „Matrix Kirjastus”, kellele see on esimene kord anda välja tšehhi kirjandust. Esimene ja ühtlasi eelmine kirjastus, kellele tõlkija „Valmide” käsikirja pakkus ja kellega sellealase lepingu sõlmis, ei suutnud seda välja anda kõigi kuue aasta jooksul, mil käsikirja avaldamisõigus kuulus tõlkija asemel kirjastusele. „Matrix Kirjastus” seevastu andis tõlke välja vähem kui aastaga.

Žáčekil on eesti kirjandusest head teadmised, kuna omal ajal tõlkis koostöös Tšehhi tuntuima estofiili, Vladimír Macuraga (1945–1999) eesti kirjandust tšehhi lugejale korduvalt.
Tallinnas esitletakse „Valme” 26. oktoobril kl. 18 „Solarise” keskuse „Apollos”, Tartus aga 28. oktoobril kl. 17.30 Tartu Kaubamaja „Apollos”.

Tallinnas toimuval esitlusel osaleb ja esineb ka Tšehhi Vabariigi suursaadik Eestis, hr. Richard Kadlčák, samuti endine Eesti designeeritud saadik Tšehhi Vabariigis, tõlkija ja politoloog Iivi Zájedová (sünd. Randla). Praha Karli ülikooli õppejõud Zájedová oli tõlke valmimisel suureks abiks; temalt pärineb ka tõlke eessõna.

„Valmide” tõlkimist ja väljaandmist toetas nii Eesti Kultuurkapital kui ka Tšehhi Vabariigi kultuuriministeerium.

Žáčeki teos sobib lugemiseks nii lastele kui täiskasvanutele. Kas „Valmides” leidub midagi, mille pärast oli vaja selle eesti tõlget kuus aastat kinni hoida või mitte, otsustab iga lugeja pärast läbilugemist juba ise.

Tõnu Kalvet
Tel.: 55 900 564
E-post: koplikalvet[ät]gmail.com

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/index.php/eesti/uudised/214-oktoobri-lopunadalal-esitletakse-tallinnas-ja-tartus-eesti-sobraliku-tsehhi-menukirjaniku-teose-eestindust

Read more...

1 Minuti Loeng - Mis on terrorism? (Tiiu Pohl)


Read more...

laupäev, 22. oktoober 2016

Laupäevased pildid


Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP